Επικοινωνία

[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών στο ακίνητο σας εκδίδεται ύστερα από έλεγχο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου και επιτόπια αυτοψία.